Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

De website in zijn Nederlandstalige en Engelstalige versie (hierna de « website ») toegankelijk via het URL adres www.bertelsballooning.be en www.flyandsmile.be, wordt beheerd en uitgegeven door Danny Bertels ballooning bv, geregistreerd in de Kruispuntbank Ondernemingen onder nummer BE 0460.284.202, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2160 Wommelgem, Kapelstraat 83-85 bus 2 (hierna « DBB »). De vennootschap heeft het BTW nummer Be0460.284.202.

Bertelsballooning.be en flyandsmile.be zijn merknamen die gebruikt worden door Danny Bertels Ballooning bv.

DBB verkoopt  ballonvaart-cadeaubonnen (CB hierna genoemd), ballonvaart-waardebonnen (WB hierna genoemd), en ballonvluchten.

Een CB geeft recht op het maken van een ballonvaart, in groep of privé volgens aangegeven op de cadeaubon. Een CB wordt niet terugbetaald door DBB.

Een WB kan gebruikt worden om een ballonvaart te betalen.  Een WB zal nooit cash uitbetaald of terugbetaald worden door DBB.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing.

1. De aankoop van een cadeaubon, waardebon.

1.1 Klanten kunnen via internet, email, telefonisch of persoonlijk contact bij DBB een CB of WB bestellen.

1.2 DBB bevestigt de aankoop door toezending aan de klant op het door hem opgegeven (email)adres van:

– een CB of WB met een uniek volgnummer,

– bijkomende informatie over de werking

1.3 Bij de bestelling kan direct een ballonvaart op vliegdatum worden gereserveerd (zie art. 2).

1.4 De CB en WB zijn niet op naam en zijn overdraagbaar aan andere personen.

1.5 Een CB of WB zullen nooit contant terugbetaald worden door DBB.

2. Reserveren van een ballonvaart

2.1 Met een CB kan de klant bij DBB een ballonvaart reserveren. De klant dient bij reservatie zelf aan te geven of de CB recht geeft op een privé of groepsballonvaart.  Dit staat duidelijk op de CB vermeld. Klanten (losse passagiers) die geen CB of WB hebbn, ontvangen een factuur voor hun ballonvaart, te betalen voor de ballonvaart of vervaldatum.   Klanten voor privé ballonvaarten ontvangen een voorschotfactuur van 150 €, te betalen voor de ballonvaart. Na het beeindigen van de privé ballonvaart ontvangen ze een tweede factuur.

2.2 De klant kan in de online planning een ballonvaart/vliegdatum reserveren bij DBB. Klanten die een privé ballonvaart willen reserveren kunnen dit niet in de online planning en dienen telefonisch of per e-mail DBB te contacteren.

2.3 DBB bevestigt de reservering van een vliegdatum per e-mail of sms aan de klant. 

2.4 Een gereserveerde datum/vlucht kan tot 72u voor de vlucht in overleg kosteloos worden verplaatst.

2.5 Voor het wijzigen van gereserveerde data binnen de 72 uur voor de afspraak kan de datum/vlucht alsnog worden verzet tegen een vergoeding, door de klant te betalen, van € 25,- per passagier. De klant ontvangt hiervoor een betalingsuitnodiging. Enkel als aan die voorwaarde wordt voldaan kan met de WB, CB of reeds betaalde voorschot binnen 1 jaar na de laatst geplande datum een nieuwe reservering worden gemaakt. WBs en CBs zijn nooit omruilbaar tegen geld.

2.6 Wanneer de datum/vlucht door de klant wordt geannuleerd binnen de 24u voor de vlucht  is het niet meer mogelijk om met de betreffende CB, WB of reeds betaalde voorschot een ballonvaart mee te maken. De CB, WB of voorschot zijn wel overdraagbaar, dus in dat geval kan de klant de CB of WB of voorschot wel doorgeven aan een andere persoon die zijn/haar plaats(en) dan inneemt op de betreffende gereserveerde ballonvaart.

2.7 De CB of WB kan pas gebruikt worden om een vliegdatum af te spreken indien deze integraal is betaald.

2.8 DBB laat de ballonvaart niet doorgaan als de (weers)omstandigheden een gegarandeerde veilige ballonvaart niet toelaten. Dit is uitsluitend ter beoordeling van DBB en indien u reeds op de startplaats bent door de ballonpiloot. In dat geval vindt er geen schadevergoeding of terugbetaling plaats. De klant reserveert vervolgens een nieuwe datum voor een ballonvaart.  Deze situatie kan zich meermaals voordoen. Indien na drie pogingen/reservaties er nog steeds geen ballonvaart is uitgevoerd, kan de klant een terugbetaling vragen van zijn/haar reeds betaalde bedrag of voorschot, we rekenen dan een administatieve kost van 15 € per persoon aan. Cadeaubonnen worden niet terugbetaald.

2.9 De CB of WB vervalt 2 jaar na uitgifte.  De vervaldatum is op de CB of WB vermeld. Na verloop van 2 jaar kan met de CB of WB geen reservering of ballonvaart meer worden gemaakt. Een verlopen CB of WB geeft geen recht op eender welke vergoeding. Een vervallen CB of WB kan niet worden verlengd.

Een CB die bijna gaat vervallen kan éénmalig voor één jaar verlengd worden, de klant betaald hiervoor een vergoeding  van 30€ per persoon. Een WB kan op geen enkele manier verlengt worden.

2.10 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen wordt de groepsballonvaart gemaakt vanop één van de startplaatsen van DBB.  Voor de groepsballonvaart geeft de klant bij reservatie aan of hij kiest voor een ballonvaart boven Antwerpen  of een andere opgegeven regio (deze regio’s kunnen elkaar overlappen op één ballonvaart).

Indien op de afgesproken vliegdag de ballonvaart niet kan doorgaan boven de afgesproken regio, heeft de klant het recht om op die dag niet in te stappen en een andere vliegdatum te kiezen. 

3. De uitvoering van de ballonvaart

3.1 DBB zal de ballonvaart zorgvuldig, professioneel en met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving uitvoeren.

3.2 Omdat ballonvaren sterk afhankelijk is van meteorologische omstandigheden kan het gebeuren dat de ballonvaart anders loopt dan verwacht. Een opgave over de lengte en aard van de ballonvaart is altijd gebaseerd op een schatting en op ideale omstandigheden.

3.3 DBB kan op het allerlaatste moment de ballonvaart niet door laten gaan als de (weers)omstandigheden een gegarandeerde veilige ballonvaart niet toelaten. Dit is uitsluitend ter beoordeling van de ballonvaarder. Zie art. 2.7.

3.4 Het recht om met een CB of WB een ballonvaart te maken vervalt in de volgende gevallen:

a. Als de klant niet of niet tijdig verschijnt op de  afgesproken locatie en tijd.

b. Als de klant voor de start van de ballonvaart geen geldige CB of WB kan overhandigen.

c. Als volgens de administratie van DBB geen betaling van de CB of WB is ontvangen en de klant op dat moment geen overtuigend bewijs van betaling kan overhandigen.

d. Indien de klant zich aanbiedt in een toestand die een mogelijk gevaar oplevert voor hemzelf/haarzelf, de piloot, de teamleden of de medepassagiers (bvb dronkenschap, ongeschikte medische conditie, zwangerschap).

In al deze gevallen wordt de ballonvaart geacht te zijn gemaakt. De CB of WB verliest hierdoor zijn geldigheid.

3.5 De deelnemers aan de ballonvaart dienen zich te houden aan de door de piloot en andere medewerkers van DBB gegeven instructies. Dit geldt voor, tijdens en na de ballonvaart.

3.6 De aansprakelijkheid van DBB is opgenomen in het verzekeringsdossier dat in overeenstemming is met de strikte Europese regelgeving.

3.7 De aansprakelijkheid van DBB is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van de operator wordt uitbetaald.

 

4. Betaling

4.1 Betaling van de factuur voor een CB of WB is ook verschuldigd als (nog) geen ballonvaart is gemaakt.

4.2 Betalingen aan DBB dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum en in ieder geval minimaal 2 werkdagen voor de ballonvaart.

4.3 Als tijdige betaling uitblijft, is de klant vanaf de vervaldatum van de factuur een rente over het factuurbedrag verschuldigd van 1% per maand. Bij de eerste aanmaning wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht. Als de operator de incasso van de vordering uit handen heeft gegeven is de klant alle gemaakte incassokosten verschuldigd, met een minimum van € 125,-.

4.4 Betalingen strekken altijd eerst in mindering op de verschuldigde kosten en rente.

 

5. Klachten en geschillen

5.1 Klanten die ontevreden zijn over de uitvoering van de overeenkomst kunnen bij de operator schriftelijk een klacht indienen. Deze zal, na de klant daarover zo nodig te hebben gehoord, deze klacht zorgvuldig en schriftelijk beantwoorden.

5.2 Het indienen van een klacht geeft de klant geen recht op opschorting van (betalings)verplichtingen.

5.3 Klachten dienen, op straffe van verval van recht, zo spoedig mogelijk te worden ingediend, doch in ieder geval binnen de 10 dagen na het voorval waarover wordt geklaagd.

6. Herroepingsrecht

 Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Enkel de rechtbank in het arrondissement waar DBB gevestigd is, is bevoegd. HERROEPINGRECHT

In overeenstemming met artikelen VI.47 en volgende van het Belgische Wetboek Economisch Recht beschikt u over een herroepingrecht dat geen aanleiding geeft tot kosten in het kader van de terugzending en zonder nood aan opgave van reden. Dit dient binnen 14 dagen te gebeuren, te rekenen vanaf de dag wanneer uzelf of een derde, anders dan de door u aangeduide transporteur, fysiek bezit neemt van de CB of WB.

U kunt dit recht eenvoudig uitoefenen door DBB schriftelijk op de hoogte te stellen, ons ondubbelzinnig van uw wens om van het recht gebruik te maken per brief of per mail op de hoogte te stellen via de hieronder beschreven gegevens:

Contactadres :
Danny Bertels Ballooning bv
Kapelstraat 83-85 bus 2 – 2160 Wommelgem – Belgie

info@bertelsballooning.be

DBB behoudt zich het recht voor het bedrag van de teruggezonden CB of WB gedeeltelijk terug te betalen. De gemaakte kosten door DBB voor verzending en drukwerk worden in mindering gebracht van het terug te betalen bedrag.  In geval van terugzending controleren wij evenzeer of de CB of WB werd gebruikt. Indien dit het geval is, wordt een terugbetaling geweigerd.